Dova koja izbavlja iz nevolje

Kad se neko nađe u teškoj situaciji, suočen s nevoljama i iskušenjima, preporučuje se upućivanje dove Allahu, dž.š., kako bi pronašao izlaz iz svojih problema. Jedna od takvih dova dolazi od Sa’d ibn Ebi Vekasa, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog vjernika kojeg snađe nevolja pa prouči dovu koju je Junus, a.s., učio u utrobi ribe: ‘La ilahe illa ente subhanek, inni kuntu mine-z-zalimin’ (Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili), a da mu Allah neće uslišati dovu i izbaviti ga iz nevolje.” (Bilježi Tirmizi i drugi)

Dova onoga koji zanoći čist (pod abdestom) spominjući Allaha

Muaz ibn Džebel, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Nema tog vjernika koji zanoći sa abdestom spominjući Allaha pa se probudi i prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana.” (Bilježi Ebu Davud i Ahmed) Ova dova ima veliku snagu jer vjernik provodi noć u stanju čistoće i sjećanju na Allaha, što dodatno osnažuje njegovu vezu s Gospodarom.

Dova onoga koji se probudi iz sna

Ubade ibn Samit, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se probudi iz sna pa prouči: ‘Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema moći niti slave osim kod Allaha’ i zatim kaže: ‘Gospodaru moj, oprosti mi,’ ili prouči dovu, bit će mu uslišana. Ako potom obavi namaz, bit će mu primljen kod Allaha.” (Bilježi Buhari i drugi)

Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu

Ebu Derdaa, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan, a da melek koji je zadužen za njega ne uči istu dovu za toga koji moli.” (Bilježi Muslim) Ovo ukazuje na važnost iskrenih dova upućenih u ime drugih, jer takve dove imaju dodatnu snagu zbog posredovanja meleka.

Dova čestitog djeteta za roditelje

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Zaista će Allah uzdignuti položaj svoga iskrenog roba u džennetu, a on će kazati: ‘Gospodaru moj, odakle meni ovoliko dobrih djela?’ Bit će mu odgovoreno: ‘Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece.'” (Bilježi Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom) Ovo pokazuje kako dove djece mogu pozitivno utjecati na položaj roditelja u Ahiretu.

Dova onoga kome je nepravda učinjena

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odlučio poslati Muaza u Jemen, savjetovao ga je: “Čuvaj se dove onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor.” (Bilježi Buhari) Ova dova ima poseban značaj jer Allah obećava da će odgovoriti na nju bez ikakvih prepreka.

Dova putnika

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika i dova roditelja za dijete.” (Bilježi Tirmizi) Ovo ukazuje na poseban status dove putnika, jer je on u stanju promjene i neizvjesnosti.

Dova postača dok iščekuje iftar

Po hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija: “Postaču dok se iftari, pravednom vladaru i onome kome je nepravda učinjena. Njegovu dovu Allah uzdiže iznad bijelih oblaka, otvara joj nebeska vrata i kaže: ‘Tako mi Moje moći, pomoći ću te, koliko je uskoro!'” (Bilježi Tirmizi)

Dova poslušnog djeteta

Ebu Hurejre, r.a., bilježi predaju da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek umre, prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri slučaja: ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje.” (Bilježi Muslim) Ova dova ima trajnu vrijednost jer djeca koja mole za svoje roditelje nastavljaju doprinositi njihovom duhovnom blagostanju čak i nakon smrti.

Dova onoga koji se našao u nevolji

U Kur’anu se kaže: “A ko je taj koji se nevoljniku u nevolji odaziva?” (En-Ne-ml, 62) Ovo potvrđuje da Allah uvijek čuje i odgovara na dove onih koji su u nevolji.

Dova hadžije i onog koji obavlja umru

Ibn Omer, r.a., bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji obavi umru, njihove dove su uslišane, a ono što zatraže bit će im dato.” (Bilježi Ibn Madždže, a Albani ga smatra hasenom)

Dova onoga koji mnogo spominje Allaha

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Trojici se ne odbija dova: onome koji često spominje Allaha, onome kome je nepravda učinjena i pravednom imamu-vladaru.” (Bilježi Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hasenom)

Dova onoga koga je Allah zavolio

Ebu Hurejre, r.a., bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista je Allah rekao: ‘Ko uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim), objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatraži nešto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zaštitu, Ja mu je pružim…'” (Bilježi Buhari).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here