Postavljanje ciljeva, planiranje i razvijanje strategija za njihovo ostvarenje su bitni aspekti sunneta i u potpunosti su usklađeni sa Kur’anom i sunnetom našeg voljenog Poslanika, s.a.v.s.

Planiranje je esencijalni dio života jednog muslimana, koji treba obuhvatiti sve moralne, političke, društvene i ekonomske aktivnosti.

Nažalost, ova dragocjena praksa je u velikoj mjeri nestala iz svakodnevnog života mnogih muslimana, što je rezultiralo padom i patnjom širom islamskog svijeta.

Planiranje u Kur’anu

Kur’an upućuje muslimane da budu stratezi i planiraju svoje živote. Ovaj savjet je vidljiv kroz brojne primjere, poput priče o Musau, a.s., kojem je naređeno da pozove faraona u monoteizam. Musa a.s., je prihvatio zadatak, ali je prvo molio Allaha za pomoć u planiranju i sprovođenju svoje misije:

“Reče Musa: ‘Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja, olakšaj zadatak moj, odriješi uzao sa jezika mog da bi razumjeli govor moj, i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje Haruna, brata mog; osnaži me njime i učini drugom u zadatku mome, da bismo Te mnogo hvalili i da bismo Te mnogo spominjali. Ti, uistinu, znaš za nas.'” (Taha, 25-35)

U ovom primjeru vidimo tri ključna elementa svakog efikasnog plana:

  1. Priprema: Musa se temeljito pripremio za pozivanje faraona.
  2. Komunikacija: Prepoznavanje i rješavanje problema komunikacije traženjem pomoći od brata Haruna.
  3. Logistika i ljudski resursi: Traženje podrške i pomoći od brata Haruna.

Vizija i planiranje 

Muslimanov plan ne smije biti kratkovidan i mora uzeti u obzir dugoročne ciljeve. Vizija je sposobnost gledanja dalje od trenutne situacije i okolnosti. Uzvišeni Allah hvali one koji imaju viziju:

“I sjeti se robova Naših Ibrahima, Ishaka i Jakuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih.” (Sad, 45)

Planiranje u poslaničkom sunnetu

Život Poslanika s.a.v.s. bio je primjer detaljnog planiranja. Kada je dobio dozvolu za hidžru u Medinu, svaki korak puta bio je pomno planiran. Na primjer, unajmio je vodiča, pripremio zalihe hrane i vode, osigurao tajnost plana i organizovao komunikaciju sa muslimanima koji su ostali u Meki.

Poslanik s.a.v.s. nas uči važnosti planiranja i kroz svoje riječi: “Ako nastupi Sudnji dan a u ruci nekog od vas se nađe sadnica (koju je planirao da posadi), neka je zasadi ukoliko bude imao priliku.” (Buharija)

Planiranje je integralni dio islamskog života. Uzvišeni Allah nas uči kroz primjere iz Kur’ana i života Poslanika s.a.v.s. da trebamo planirati svoje živote temeljito i sa vizijom. Ovaj sunnet će muslimanima pomoći da postignu uspjeh i stabilnost u svom privatnom i društvenom životu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here