Allahov Poslanik, s.a.v.s., zbog svoje neizmjerne ljubavi i brige za ummet, upozorio je ummet na smutnju koja će nastupiti pred Sudnji dan, a sve zbog toga da ih smutnja ne bi udaljila od Allahove vjere i Njegove milosti te nagrade na Ahiretu. O tom njegovom svojstvu Allah, dž.š., u Kur’anu je objavio: ”Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128.) U hadisu koji prenosi Avf ibn Malik, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorio je svoje sljedbenike na šestero, rekavši: ”Bojim se za vas, šestero: vlasti glupaka i pokvarenjaka, prolijevanja nedužne krvi, kupovanja pozicija, kidanja rodbinskih veza, pretvaranja učenja Kur’ana u pjesmu i povećanja broja policajaca.” ( Taberani)

Ovo su pojave kojih se pribojavao Allahov Poslanik s.a.v.s., za nas, a zapravo su to sve mali predznaci Sudnjega dana koji su se obistinili i desili u naše vrijeme. Ako ne svi, a ono većina spomenutih.

Odavno se vlast daje onima koji je nisu zaslužili, odavno su nedostojni ljudi zauzeli pozicije govornika i predvodnika, koji govore u ime naroda, a polupismeni i ljudi sumnjivog morala vladaju masama, državama i državnim (narodnim) dobrima.

Džabir ibn Abdullah prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Ka’bu ibn Udžretu: ”Allah te sačuvao od vlasti bestidnika i glupaka!” Upitao je: ”Allahov Poslaniče, a šta znači vladavina bestidnika i glupaka?” Odgovorio je: ”To su oni koji će doći poslije mene i koji neće slijediti moju uputu ni moj Sunnet. Oni koji budu vjerovali njihovim lažima i podržavali ih u zulumu, oni ne pripadaju meni niti ja njima, i oni neće biti dovedeni na moj Havd (džennetski izvor), a oni koji ne budu vjerovali njihovim lažima i koji ih ne budu pomagali u njihovom zulumu, oni su moji i ja sam njihov i oni će doći meni na moj Havd.” (Ahmed) Kada prezreni, pokvareni i nesposobni ljudi uzmu uzde vlasti u svoje ruke, onda oni porobe i zavladaju ljudima i vode ih u zlo, smutnju i bezdan, jer im otvore sva vrata zla i poroka.

Drugo na šta je upozorio Allahov Poslanik, s.a.v.s., jeste prolijevanje nedužne krv. Prolijevanje nedužne krvi danas je više nego očigledno i ljudska, a pogotovo muslimanska krv, danas je postala najjeftinija stvar. Osim toga, danas se muslimani međusobno ubijaju isto kao i što ih ubijaju njihovi neprijatelji. Masovno ubijanje je jedan od predznaka Sudnjega dana koji je najavio Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., rekavši: ”Vrijeme će se približiti, znanje će se smanjiti, pohlepa će zavladati, smutnja će se pojaviti i pojavit će se ”herdž”. Upitali su: ”Allahov Poslaniče, šta je to ”herdž”?” Odgovorio je: ”Masovno ubijanje.”

A kakva je kazna za onoga ko namjerno ubije muslimana? U Kur’anu dolazi: ”Onome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i proklet će ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa’, 93.)

Allah je u ovom ajetu spomenuo kaznu za namjerno ubistvo vjernika od koje se ledi krv u žilama i ne postiji ovakva prijetnja za ostale velike grijehe, osim za namjerno ubistvo vjernika. I da musliman ne počini nikakav drugi grijeh osim namjernog ubistva drugog muslimana, dosta mu je da naglavačke bude bačen u džehennemsku vatru.

Treće, podmićivanje i kupovanje pozicija, svejedno radilo se o sudskoj, izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti, ili općenito o pozicijama u javnom sektoru. Danas ljudi koji imaju novac mogu potkupiti sudije i nezakonito ostvariti šta god hoće, a uskratiti prava onima kojima propadaju i činiti zulum neslućenih razmjera. Koliko je samo političara, sudija, ministara i drugih, kupilo poziciju i radno mjesto, a o kupovanju diploma, naručivanju i potplaćivanju pisanja magistarskih i doktorskih radnji, prepisivanju i krađi autorskih prava, da i ne govorimo. U našem vremenu na vlast, na poziciju, za katedru, dolazi se novcem, nepotizmom, mitom i korupcijom, ili pak putem političke stranke koja raspolaže mnogim radnim mjestima. I umjesto da rade za narod koji ih je birao, da unapređuju državu, političari čereće državu i državno bogatstvo, dovode podobne na odgovorne funkcije i vlastitim rukama ruše državu i uništavaju društvena i državna dobra. Nije džaba Allahov Poslanik, s.a.v.s., prokleo onoga ko daje i onoga ko uzima mito. A ono što je prokleto ne može biti berićetno i ne može nikada donijeti korist za narod i državu.

Četvrto, kidanje rodbinskih veza što je, također, primjetna pojava u savremenom društvu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., skrenuo je pažnju na ovu pojavu, jer je čuvanje i održavanje rodbinskih veza znak zdravih odnosa u društvu i garant opstanka društva. Koliko je rodbinska veza bitna svjedoči i to da su prve riječi koje Allahov Poslanik, s.a.v.s., uputio stanovnicima Medine, kada je učinio Hidžru, bile: ”O ljudi, širite selam, dijelite hranu, čuvajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju, ući ćete u Džennet spašeni.” Stoga, nije čudo što je kidanje rodbinskih veza jedan od predznaka Sudnjega dana, kao što dolazi u hadisu: ”Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne pojavi razvrat, kidanje rodbinskih veza i loš odnos prema komšijama.” (Ahmed i Hakim)

Peto, pretvaranje učenja Kur’ana u pjesmu. Ovdje se aludira na pojavu pristupa učenju Kur’ana kao pjesmi, kao vrsti umjetnosti, tako da su neki muslimani cijeli život posvetili usavršavanju melodičnog učenja Kur’ana (što je samo po sebi pohvalno) i preko toga stiču popularnost i ugled kroz nastupe na različitim manifestacijama, tako da obične narodne mase takvim učačima daju prednost nad istinskim učenjacima i poznavaocima Kur’ana.

Šesto, enormno povećanje broja policajaca. Komentirajući ovaj hadis islamski učenjaci su kazali da je smisao spominjanja povećanja broja policajaca, bodigarda, specijalnih jedinica za zaštitu vladara i državnih službenika, u tome što je ta pojava znak nesigurnosti i smutnje u društvu i da tu nesigurnost, uglavnom, prizvode vladari, jer su nepravedni i korumpirani, jer su tirani i zulumćari, pa onda pokušavaju očuvati vještački mir i sigurnost angažmanom mnoštva policajca i zaštitara, a oni su zapravo tu da zaštite i obezbijede sigurnost vladarima zulumćarima i da im omoguće da nastave sprovoditi zulum nad narodom.

Koja god od spomenutih stvari da se pojavi u društvu, ona izaziva smutnju i nered, a kamoli kada su sve zajedno prisutne kao što je slučaj u naše vrijeme. A od smutnje bilo koje vrste nema izlaza osim u vraćanju Allahu, osim u iskrenom ibadetu, jačanju imana i mnoštvu dobrih djela, na šta aludira i hadis u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ibadet u vrijeme ”herdža” (masovnog ubijanja i smutnje) je kao hidžra meni.” (Muslim, Tirmizi i Ibn Madže)

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here