I kada ljudi budu u najsvetijoj i najčasnijoj džamiji, tj. Mesdžidul-Haramu, zastrašit će ih njena rika između jednog dijela Kabe i mjesta Ibrahima, a.s, dok bude otresala sa glave prašinu. Okrenut će se prema istoku i kriknut će tako jako da će se čuti na cijelom istoku, pa će se okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će se čuti na cijelom zapadu. Ljudi će se prepasti, pa će pobjeći od nje…

Allah, dž.š, kaže: “I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.” (En-Neml, 82) I ovaj predznak će vidjeti vjernici i on će se dogoditi odmah uz izlazak Sunca sa zapada, možda malo prije njega ili odmah poslije. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Prvi predznak Dana je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje među ljude ujutro. Koji god od ova dva bude prvi, drugi je odmah iza njega.” (Bilježe Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Ibn Madže) Moguće je da je razlog tome, a Allah najbolje zna, to što će jedan predznak označiti zatvaranje vrata tewbe, a drugi će doći da to potvrdi.

Sunce će izaći sa zapada ujutro, zatvorit će se vrata tewbe i zapečatit će se ljudsko stanje. Zatim će se pojaviti životinja prije podne istog dana i potvrditi zatvaranje vrata tewbe obilježavanjem svih vjernika i nevjernika. Ibn Hadžer kaže: “Moguće je da će se životinja pojaviti istog dana kada Sunce izađe sa zapada. Pa nastavlja da je Hakim Ebu Abdullah rekao: Izgleda da će se prvo desiti izlazak Sunca sa zapada, pa će se pojaviti životinja u tom danu ili odmah poslije njega.” Ibn Hadžer reče: “Mudrost u tome je što će se prilikom izlaska Sunca sa zapada zatvoriti vrata tewbe, pa će se pojaviti životinja koja će označiti vjernika od nevjernika kao dopuna smislu zatvaranja vrata tewbe.”

Opis životinje i njeno porijeklo

Ona je izuzetno velikog i snažnog tijela, prekrivnog perjem i maljama. Ima noge. Nemamo vjerodostojnih izvora koji nam preciznije opisuju njen izgled. Postoje određene predaje koje upućuju na njenu ogromnu veličinu. Kaže se da će se pojaviti iz stijene i da će se tri dana pojavljivati samo njena jedna trećina, te druge čudne stvari, ali samo Allah zna vjerodostojnost tih predaja. Uostalom, ovo nas puno ne interesuje, jer neće niko stati i gledati u nju s ciljem da se pobliže upozna s njom. Nju će Allah, dž.š, izvesti sa jasno preciziranim zadatkom: – Da se obrati ljudima, riječima: “Zaista ljudi nisu bili uvjereni u Allahove dokaze.”

– Da označi ljude. Neće niko ostati, a da mu ona biljeg neće udariti. Vjernici će zbog toga blistati, a nevjernici će potamnjeti. – I kada ljudi budu u najsvetijoj i najčasnijoj džamiji, tj. Mesdžidul-Haramu, zastrašit će ih njena rika između jednog dijela Kabe i mjesta Ibrahima, a.s, dok bude otresala sa glave prašinu. Okrenut će se prema istoku i kriknut će tako jako da će se čuti na cijelom istoku, pa će se okrenuti prema zapadu i kriknuti tako jako da će se čuti na cijelom zapadu. Ljudi će se prepasti, pa će pobjeći od nje, a vjernici će shvatiti da je to životinja koju je Allah izveo i da se ne mogu suprostaviti Allahovoj odluci, pa neće bježati.

Obilježavanje će započeti od vjernika i njihova lica će zablistati poput sjajnih zvijezda. Zatim će se uputiti na druga mjesta. Onaj ko je bude tražio neće je moći stići, a ko bude bježao od nje neće biti u stanju da joj pobjegne. Neki će se pokušati spasiti od nje namazom, a ona će doći i reći: “Zar sada da klanjaš?!” On će joj se okrenuti a ona će mu udariti biljeg na lice i otići.

Ibn Madže bilježi od Ebu Hurejre, r.a: “Rekao je Božiji Poslanika, s.a.v.s: ‘Pojavit će se životinja iz zemlje i imat će kod sebe Musaov štap i pečat Sulejmana, a.s. Pečatit će noseve kafira štapom, a osvijetlit će lica vjernika pečatom, tako da kada se sastanu ljudi za trpezom, reći će: ‘Ovo je vjernik, a ovo kafir!”‘ To je Allahova životinja, koja je peti veliki predznak Smaka svijeta. Abdullah bin Amr ibn As je rekao da je to ona životinja koja je spomenuta u hadisu Temima ed-Darija, a Allah najbolje zna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here