Svaki čovjek je sklon grijehu i ne postoji osoba bez mana ili nedjela koje bi željela sakriti od drugih. Pokrivanje ljudskih sramota i mana predstavlja uzvišenu moralnu vrlinu i poslaničku uputu koja čuva čast muslimana, štiti njihove tajne i izbjegava bilo šta što bi im moglo nanijeti neugodnost. Na taj način se među ljudima povećava ljubav i očuva bratska veza.

Jedno od Allahovih lijepih imena, koje nije spomenuto u Kur’anu, ali se nalazi u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste Es-Sittir – Onaj Koji pokriva grijehe i sramote. U hadisu koji prenosi Ja’la ibn Umejje, radijallahu anhu, navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio čovjeka koji se kupao na otvorenom bez odjeće. Nakon toga, Poslanik je ušao u mesdžid, popeo se na minber i rekao: “Zaista je Allah stidan i On voli stid i pokrivanje, pa kada se neko od vas kupa, neka se pokrije.” (Ebu Davud i En-Nesa’i)

Šejh el-Sa’di je komentarisao ovaj hadis rekavši: “To je iz Allahove milosti, plemenitosti, savršenstva i dobrote. Čovjek javno čini grijehe, uprkos svojoj neopisivoj potrebi za Allahom, a Allah se stidi da Njegov rob bude osramoćen. On pokriva sramote i oprašta grijehe nakon pokajanja. Allah se također stidi kazniti onoga ko je osijedio kao musliman, bez obzira na njegove grijehe.”

Značenje Allahovog imena Es-Sittir dolazi od glagola “setere” što znači sakrivanje i pokrivanje. U hadisu koji prenosi Aiša, radijallahu anha, Poslanik je rekao: “Ko bude imao kćerke, pa lijepo postupi prema njima, one će mu biti zastor od džehennemske vatre.” (Buhari i Muslim)

Imam el-Bejheki kaže da je Es-Sittir Onaj koji mnogo pokriva sramote svojih robova i ne otkriva ih javno. On voli da Njegovi robovi kriju svoje grijehe i izbjegavaju ono što će ih osramotiti. Imam el-Munavi dodaje da Es-Sittir ne voli prezrene stvari, već pokriva sramote i mane.

Jedna od najvećih blagodati koju je Allah podario ljudima je upravo Njegovo pokrivanje naših grijeha i sramota. Šta bi se dogodilo kada bi Allah uskratio ovu blagodat? Ako bi grijesi imali miris, mogli bismo li uopće biti u društvu jedni s drugima? Koliko bi brakova i porodica bilo uništeno da Allah ne pokriva naše mane? Koliko bi prijateljstava bilo prekinuto?

Abdullah ibn Abbas je tumačio ajet: “Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa blagodatima Svojim, i vidljivim i nevidljivim?” (Lukman, 20.) rekavši da su vidljive blagodati islam i Kur’an, a nevidljive blagodati pokrivanje grijeha i ne požurivanje sa kaznom.

Allah zabranjuje otkrivanje vlastitih grijeha i voli da grijeh ostane između čovjeka i Njegovog Gospodara, da se čovjek pokaje i Allah mu oprosti. U hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže se: “Svim pripadnicima moga ummeta bit će oprošteno osim onima koji javno čine grijehe.” (Muttefekun alejhi)

Čovjek je pozvan da sakrije svoje grijehe jer će njegovi organi svjedočiti protiv njega na Sudnjem danu. Ako se čovjek pokaje bez da govori o svojim grijesima, Allah će pokriti njegove sramote na ovom i na onom svijetu.

Musliman je dužan pokrivati tuđe sramote i ne širiti loše glasine. Islam zabranjuje istraživanje tuđih mahana jer to vodi neprijateljstvu i mržnji. Čast muslimana je svetinja i Allah će kazniti onoga ko je naruši.

Muslimani su danas suočeni s fenomenom širenja loših vijesti putem društvenih mreža. Neki uživaju u prenošenju zla, ali pravi vjernici ne šire takve informacije i ne raduju se tuđim nevoljama. Pokrivanje sramota i mahana je veliki čin koji se upoređuje sa oživljavanjem zakopane djevojčice. Čuvajmo čast muslimana jer je svetija od Ka’be.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here