Koje značenje imaju ajeti sure koju svakodnevno učimo? Poslanik, a.s ovu suru naziva Suštinom ili Majkom Kur’ana.

El-Fatiha je najvrijednija i najuzvišenija kur’anska sura. Nema namaza bez el-Fatihe. Ona je najljepša dova. Poslanik je naziva Suštinom ili Majkom Kur’ana. U ovom tekstu želimo baciti svjetlo na neka značenja i poruke ove sure koja će nam pomoći da bolje razumijemo i suštinu našeg odnosa prema Allahu Uzvišenom. Imam el-Bejheqi u djelu Šu›abul-iman bilježi predaju od Hasan el-Basrija, u kojoj se kaže: „Uzvišeni Allah sa Neba je objavio stotinu četiri knjige čije je znanje sažeo u četiri velike objave: Tevrat, Indžil, Zebur i Kur’an. Zatim je znanje Tevrata, Indžila i Zebura sažeo u Kur’an, a znanje Kur’ana u el-Mufessal (kur’anske sure od sure Qaf do sure en-Nas), a znanje el-Mufessala u suru el-Fatihu. Ko spozna značenja ove sure je poput onoga koji je spoznao značenja svih objavljenih knjiga.“

Vrijednost el-Fatihe
O vrijednostima ove sure govori sam Kur’an, ali i mnogobrojne predaje od Poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Od Seida ibn Mualle, r.a., se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., mi se obratio: ‘Hoćeš li da te podučim najuzvišenijoj suri u Kur’anu?’ Zatim je rekao: ‘Hvala Allahu Gospodaru svjetova; ona je sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur’an Uzvišeni.’“ (Buhari) Ovim hadisom Poslanik, s.a.v.s., je ukazao na kur’anski ajet iz sure el-Hidžr, u kojem se kaže: Mi smo ti objavili sedam ajeta, koji se ponavljaju, i Kur’an veličanstveni ti objavljujemo. Ubejj ibn Kab, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ni u Tevratu, ni u Indžilu, ni u Kur’anu nije objavljena sura slična El-Fatihi. Ona je sedam ajeta koji se ponavljaju, a njezino je učenje podijeljeno između Allaha, dž.š., i Njegova roba, a robu pripada ono što je zamolio.”

Dva dijela el-Fatihe
Allahov Miljenik, Muhammed, s.a.v.s., ovu suru nazvao je Majkom ili Suštinom Kur’ana (Ummul-Qur’an). Njen prvi dio govori o savršenstvu Allaha Uzvišenog, i kroz njega spoznajemo Gospodara, Njegova imena, svojstva i djela.
)Hvala Allahu, Gospodara svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana sudnjega.) Kroz ovaj dio sure odslikavaju se i tri stupnja ljudskog vjerovanja (iman): ljubav (mehabbet), nada (redža’) i strah (hawf). Ljubav prema Allahu iskazujemo riječima Hvala Allahu, nadu riječima Milostivom, Samilosnom¸a strah riječima Vladaru Dana Sudnjega. Drugi dio sure govori o onome čime vjernik ostvaruje svoje ljudsko savršenstvo i sreću na oba svijeta:
(Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!) Vjernik može postići sreću na oba svijeta samo ustrajnošću na Pravome putu, a ustrajnosti nema bez Božije upute. Između ova dva dijela je ajet koji pojašnjava put koji vodi do uspjeha i sreće:
(Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo!) Sura el-Fatiha je suština namaza. Poslanik, s.a.v.s., je u jednom hadisi kudsiju i naziva es-salah (namaz). Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvišeni je rekao“: ‘Podijelio sam namaz između Sebe i Svog roba na dva dijela.’ Kada rob kaže: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova – Allah Uzvišeni odgovara: ‘’Moj Mi rob zahvalu izriče!’’ Kad rob kaže: Milostivom, Samilosnom – Allah Uzvišeni odgovara:’’Pohvalu Mi izriče Moj rob!’’ Kad kaže: Vladaru Dana sudnjega – Allah Uzvišeni odgovara: ‘’Veliča Me Moj rob!’’ Kad kaže: Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo! – Allah Uzvišeni odgovara: ‘’Ovo je između Mene i Moga roba, a robu pripada ono što bude tražio.’’ Kad rob kaže: Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! – Allah Uzvišeni kaže: ‘’Ovo pripada Mome robu, i Ja ću Mu dati ono što bude tražio!’“ (Muslim) Kada sagledavamo tekst el-Fatihe posebno zanimljiv detalj u obraćanju je prelazak sa trećeg na drugo lice. U prvom dijelu se kaže: Hvala Allahu, Gospodara svjetova…, a zatim: Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo! Kao da vjernik izricanjem zahvale svome Gospodaru, te priznavanjem da je On Milostivi i da je On Vladar Sudnjega dana, dobija dozvolu da se približi Allahu, prilazi u Njegovo okrilje, vidi Ga i obraća Mu se: Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo! Nakon što te je Allah primio i dozvolio da Mu se obratiš, priznaješ Mu da samo On zaslužuje da Mu se robuje i samo je On Vrijedan traženja pomoći, a onda ti Allah dozvoljava da tražiš od Njega: Uputi nas na Pravi put. Bilo bi izuzetno vrijedno razmisliti o ovim značenjima dok učimo el-Fatihu u namazu. To će nam pomoći da držimo koncentraciju i da se potpuno predamo razmišljanju o našem Gospodaru.

Ključevi sreće
Kako vjernici ovu suru uče svakodnevno više puta, njene poruke im nude ključeve sreće u svakom njihovom danu: a) Stalna zahvala Allahu Uzvišenom, srcem, jezikom i djelom, u svakom vremenu, na svakome mjestu i u svim životnim situacijama. El-Fatiha je jedna od pet sura koje počinju zahvalom (el-hamd), a to su: el-Fatiha, el-En’am, el-Kehf, Sebe’ i Fatir. Četiri su temelja zahvalnosti: zahvalnost Uzvišenom zbog Njegove Svetosti, Njegovih najljepših imena i najuzvišenijih svojstava, zahvalnost Uzvišenom što nas je stvorio i obdario nebrojenim blagodatima, zahvalnost Uzvišenom na objavama i uputi i zahvalnost na određenju i sudbini. b) Pouzdanje u Allahovu milost. Milost se u ovoj suri eksplicitno spominje četiri puta, u besmeli i unutar sure, a na nju ukazuju i ajeti: Hvala Allahu Gospodaru svjetova, Samo od Tebe pomoć tražimo, Uputi nas na pravi put. Stoga vjernik učeći el-Fatihu treba da se pouzda u Allahovu Milost i da nikada ne izgubi nadu u nju. Allah Uzvišeni kaže: “Nadu u milost Gospodara svoga mogu gubiti samo oni koji su zabludjeli” – reče on. (El-Hidžr, 56.) Neka se svaki griješnik sjeti riječi Allahovog Miljenika, s.a.v.s.: „Kada je Allah stvorio stvorenja zapisao je u Svojoj Knjizi koja je iznad Arša: ‘Zaista moja milost prethodi mojoj srdžbi.’“ c) Podsjećanje duše na Dan polaganja računa: Vladaru Dana sudnjega. Kada je tvoja duša pokorna Allahu Uzvišenom, podsjeti je na ljepote Dženneta, a kada osjetiš da je neposlušna opomeni je Vatrom. Ovaj kur’anski ajet nas svakodnevno podsjeća da je glavni sud kod Allaha Uzvišenog čije jedno od lijepi imena El-Adl – Pravda, koji zna ono što javno iznosimo i ono što tajimo, ali i ono što je od nas skriveno. U suri Gafir se kaže: On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju. d) Iskreno i ponizno robovanje i klanjanje Allahu Uzvišenom. Poznati komentator Kur’ana Fahruddin er-Razi navodi mišljenje da je stepen robovanja (el-ibadet) viši od stepena poslanstva(er-risalet) jer je prvo usmjereno od stvorenja ka Gospodaru, a drugo je Božiji dar stvorenju. Uzvišeni Gospodar je jedini dostojan da Mu se robuje i klanja i jedini Vrijedan da se od Njega traži pomoć. Robovanje Allahu je najviši stepen slobode. Allah voli da se od Njega traži i „stid Ga je da vrati prazne ruke svoga roba koji Ga ponizno moli“. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da mu je Allahov Miljenik rekao: “ Čuvaj Allaha – čuvat će te. Čuvaj Allaha naći ćeš Ga na svojoj strani. Kada moliš – moli Allaha. A kada pomoć tražiš – traži je od Allaha. I znaj kada bi se svi ljudi skupili da ti neku korist pribave, ne bi ti pomogli ništa više osim onoliko koliko ti je Allah propisao. A, kada bi se sakupili da ti kakvo zlo nanesu, ne bi ti naštetili osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Pera su podignuta, a listovi osušeni.” (Tirmizi) Samo Tebi se klanjamo čuva čovjeka od licemjerstva i želje za pokazivanjem, a samo od Tebe pomoć tražimo liječi ga od oholosti. e) Dova je suština ibadeta. Pola ove sure je dova, zato je jedno do njenih imena Dova. El-Fatiha sadrži najvrijedniju i najkorisniju dovu koji rob može proučiti. Zašto je dova suština ibadeta? Kada čovjek moli Allaha Uzvišenog on potvrđuje da vjeruje u Njega, jer nelogično je da tražiš od onoga za kojeg ne vjeruješ da postoji ili ne vjeruješ da ti može udovoljiti. Vjernik dok čini dovu potvrđuje svoje vjerovanje da Allah postoji, da sve vidi i sve čuje i da će mu uslišati dovu. U suri el-Furqan se kaže: Reci: „Allah vam poklanja pažnju samo zbog vaše molitve…“ Kao da nam želi kazati: „Da Mi se ne obraćate i da Me ne molite ne bih mario za Vas i nikakvu vrijednost kod Mene ne bi imali.“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here