Prvi štit: Hurme

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko pojede sedam hurmi (datula) na prazan stomak, toga dana neće ga pogoditi ni otrov ni sihr.” (Hadis bilježi Buharija) Dakle, hurme je potrebno jesti ujutro na prazan stomak. Idealno bi bilo da su to medinske hurme, ali ako ih nema, mogu se koristiti i druge vrste hurmi koje su dostupne.

Drugi štit: Abdest

Musliman koji je pod abdestom zaštićen je od sihra. Naime, abdest donosi zaštitu meleka koje šalje Milostivi Allah. Prema hadisu koji prenosi Ibnu Abbas, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Čistite svoja tijela, Allah vas očistio. Ni jedan rob neće zanoćiti čist, a da ne zanoći sa njim u njegovoj odjeći melek. Ne prevrne se ni jednom, a da melek ne kaže: ‘Gospodaru, oprosti Svome robu, jer je on zanoćio čist.'” (Et-Taberani)

Treći štit: Učenje Kur’anskih ajeta

Svaki dan nakon akšam-namaza proučite sljedeće ajete:

  1. Prvih pet ajeta suretul-Bekare
  2. Ajetul-Kursijj i dva ajeta poslije nje
  3. Zadnja tri ajeta suretul-Bekare (Ed-Darimi)

Ovo će vas, uz Allahovu pomoć, zaštititi od džina i sihra te noći i sljedećeg dana.

Četvrti štit: Dova prilikom izlaska iz kuće

Kada izlazite iz kuće, recite: “Bismillahi, tevekkeltu alellahi, la havle ve la kuvvete illa billahi” (U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage ni moći osim od Allaha). Ako to izgovorite, biće vam rečeno: “Dovoljno si rekao, sačuvan si, upućen si, i zabranjeno je šejtanu da ti prilazi.” Šejtan će reći drugome šejtanu: “Šta možeš uraditi čovjeku koji je upućen, ispunio svoju obavezu i koji je sačuvan.” (Ebu Davud)

Peti štit: Dova prilikom ulaska u klozet

Jedno od mjesta gdje džini često pokušavaju ući u ljude je klozet. Prilikom ulaska u klozet, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio je: “Bismillah, Allahumme inni e’uzu bike minel hubusi vel habaisi” (U ime Allaha, Gospodaru moj, utičem Ti se od muških i ženskih šejtana).

Šesti štit: Dova prije intimnog čina

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada bi neko od vas prije nego što priđe ženi (prije intimnog čina) proučio: ‘Bismillah, Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena’ (U ime Allaha, Allahu moj, udalji od nas šejtana i odstrani ga od onoga s čime si nas opskrbio) i iz toga akta dobili dijete, šejtan mu nikad ne bi naudio.” (Buharija) Ovu dovu treba da uče i muškarac i žena prije intimnog odnosa.

Sedmi štit: Jutarnji zikr

Nakon sabah-namaza proučite stotinu puta: “La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej’in kadir.” Onaj ko ovo izgovori dobije nagradu kao da je oslobodio deset robova, upiše mu se stotinu dobrih djela, izbrišu mu se stotinu loših djela, i tog dana bude zaštićen od šejtana sve do mraka. (Hadis bilježi Buharija) Ako proučite ovaj zikr stotinu puta prije akšama, bićete zaštićeni od šejtana tokom noći.

Osmi štit: Noćni namaz

Jedan od načina da se zaštitite od sihra je da dio noći probdijete u ibadetu. Nemar prema noćnom namazu otvara šejtanu put da ovlada čovjekom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “U uho tog čovjeka se pomokrio šejtan” (Buharija) kada je spomenut čovjek koji je spavao neprekidno do sabah-namaza.

Deveti štit: Abdest i ajetul-Kursijj prije spavanja

Uzeti abdest prije spavanja, proučiti ajetul-Kursijj i spominjati Allaha dok ne zaspite. Šejtan je rekao Ebu Hurejri: “Ko prouči ajetul-Kursijj prije spavanja, cijelu noć je kod njega prisutan čuvar od Allaha i šejtan mu se ne približava do jutra.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to potvrdio rekavši: “Istinu ti je rekao, iako je on veliki lažov.” (Buharija)

Deseti štit: Dova prilikom ulaska u mesdžid

Prilikom ulaska u mesdžid proučite: “E’uzu billahil Azim, ve bi vedžhihil-kerim ve sultanihil-kadim mineš šejtanir-radžim.” (Utječem se Allahu, Njegovom plemenitom licu, Njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šejtana). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko kaže ovu dovu, šejtan će reći: ‘Sačuvan je od mene ostatak dana.'” (Ebu Davud)

Jedanaesti štit: Jutarnji i večernji zikr

Ujutro i naveče proučite tri puta: “Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-Semi’ul-Alim.” (U ime Allaha, s čijim imenom ne može naštetiti ništa ni na nebesima ni na Zemlji. On sve čuje i sve zna.) (Et-Tirmizi)

Dvanaesti štit: Dova prve bračne noći

Abdullah ibn Mesud je rekao: “Kada dovedeš mladu u svoju kuću (prva bračna noć), neka za tobom klanja dva rekata i reci: ‘Allahumme barik li fi ehli ve barik lehum fije, Allahumme idžma’ bejnena ma džema’te bi hajrin, ve ferrik bejnena iza ferrakte ilel-hajri.'” (Allahu moj, blagoslovi mi moju suprugu i mene blagoslovi njoj. Allahu moj, sastavi nas dok nas sastavljaš u dobru, a rastavi nas ako nas rastavljaš prema dobru.)

Trinaesti štit: Namaz u džematu

Vjernik koji vodi računa o namazu u džematu zaštićen je od šejtana. Onaj ko zanemaruje namaz u džematu otvara put šejtanu da njime zavlada, skrene mu pamet, opsihri ga ili mu nanese druge nevolje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Nema trojice u jednom selu ili pustinji koji ne oforme džemat, a da šejtan nije njima zavladao. Držite se džemata (zajednice) jer vuk uzima odlutalu ovcu.” (Ebu Derda)

Četrnaesti štit: Dova prije namaza

Prije početka namaza proučite: “E’uzu billahi mines šejtanir-radžim min nefhihi ve nefsihi ve hemzihi.” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana, od njegovog puhanja, došaptavanja i spletki.) (Ebu Davud)

Ovi štitovi pružaju zaštitu od sihra i šejtana, osiguravajući mir i sigurnost muslimanu koji ih praktikuje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here