Pitanje:

Koji su to sedam upropaštavajućih grijeha u islamu i koja je kazna za njih?

Odgovor:

Hvala pripada Allahu.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo sedam upropaštavajućih grijeha koji vode svoga počinioca u Džehennem u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim: „Čuvajte se sedam upropaštavajućih grijeha.“ Mi smo rekli: „Koji su to Allahov Poslaniče?“ On je rekao: „Širk, sihr, ubistvo osobe koju je Allah zabranio da se ubija, osim kada to zahtjeva šerijat, jedenje imetka jetima, jedenje kamate, bježanje sa bojnog polja i potvora čestite, nevine žene.“

1. Širk

Najveći grijeh od svih je širk (pridruživanje nekoga ili nečega Allahu), koji vodi propasti bez nade ili oprosta, i ako osoba umre na njemu nikada neće izaći iz Džehennema. Uzvišeni Allah kaže:

„Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.“(Prijevod značenja El-Mā’ide, 72)

„A tebi, i onima prije tebe objavljeno je: ‘Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će, sigurno, propasti, a ti ćeš izgubljen biti.’“ (Prijevod značenja Ez-Zummer, 65)

„Mnogobošci nisu dostojni da Allahove džamije održavaju kad sami priznaju da su nevjernici. Djela njihova će se poništiti i u vatri će vječno ostati.“ (Prijevod značenja Et-Tevbe, 17)

2. Sihr

Sihr sadržava širk jer je to obožavanje džinna i traženje pomoći od njih da bi se ljudi odveli u zabludu.

Onaj koji pravi sihr je onaj koji radi oni što šteti ljudima pomoću džinna i on ih obožava mimo Allaha. Ponekad radi stvari koje će im naštetiti od riječi, djela i puhanja u čvorove; ponekad to uradi na način da stvara čovjeku iluzije da vidi stvari kakvim nisu u stvarnosti, Uzvišeni Allah je rekao po pitanju faraonovih sihirbaza:

„’Bacite vi!’ – reče on – i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću…“ (Prijevod značenja Tā Hā, 66)

„’Bacite vi’ – reče on. I kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vradžbinu veliku prirediše.“ (Prijevod značenja El-A’rāf, 116)

Ponekad sihirbaz pokušaje da naudi ljudima pomoću džinna, tako što ih obožava mimo Allaha riječima, djelima i puhanjem u čvorove, Uzvišeni Allah kaže:

„…i od zla onoga koji u čvorove puše.“ (Prijevod značenja El-Felek, 4)

A ponekad to rade praveći iluzije, čine da stvari izgledaju onako kakvim nisu u stvarnosti. Pa tako da uže ili štap može izgledati kao zmija, ili kamen može izgledati kao jaje, ili osoba može izgledati drugačije nego što je u stvarnosti, i tako dalje. Osoba koja to radi je nevjernik i ako se to dokaže pred sudijom, obaveza je muslimanskom vladaru da izvrši smrtnu kaznu nad sihirbazom.

Potvrđeno je da je vladar pravovjernih, Omer ibn el-Hattab, radijallahu anh, napisao svojim zamjenicima u Šamu i drugim mjestima da pogube svakog sihirbaza, bio muškarac ili žena, zbog veličine njihovog zla i opasnosti koje su predstavljali.

3. Ubistvo osobe koju je Allah zabranio da se ubija

Ovo je ozbiljan prekršaj o kome Uzvišeni Allah kaže:

„Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.“ (Prijevod značenja En-Nisā’, 93)

Ubistvo je jedan od najvećih prekršaja, ali je to veliki grijeh koji je manji od širka. To je veliki grijeh kao što je i blud i razvrat, krađa i tako dalje. Onaj ko to uradi nije nevjernik osim ako smatra da je to dozvoljeno činiti. Tako da Uzvišeni Allah za njega kaže:

„Onome ko namjerno ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.“ (Prijevod značenja En-Nisā’, 93)

Bit će u toj kazni vječno ako smatra da mu je to dozvoljeno, ako ne bude smatrao to dozvoljenim, onda će boraviti u njoj dugo, ali će nekada izaći iz nje. Boravak grješnika od muslimana u vatri će biti dug, ali će mu doći kraj. Što se tiče nevjernika, njihov boravak neće imati kraja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Čuvajte se sedam upropaštavajućih grijeha.“ Mi smo rekli: „Koji su to Allahov Poslaniče?“ On je rekao: „Širk, sihr, ubistvo osobe koju je Allah zabranio da se ubija, osim kada to zahtjeva šerijat…“Slučajevi smrtne kazne u šerijatu uključuju pogubljenje bludnika koji je trenutno ili je bio u braku, kamenovanjem; ubistvo osobe koja je ubila nekoga, gdje su obje osobe na istom stepenu; pogubljenje prijestupnika kada postoji opravdan razlog za to, kao što je u slučaju razbojništva, gdje prijestupnik pokušava da naškodi putnicima time što će im oteti imetak na putu, nanoseći im fizičke povrede ili da ih ubije – on se ubija zbog ovog velikog zla.

4. Kamata

Jedenje kamate – ovo se odnosi na rad sa kamatom koju je Allah zabranio. Uzvišeni Allah kaže po pitanju kamate:

„A Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu.“ (Prijevod značenja El-Bekare, 275)

O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, neka znate – rata od Allaha i Poslanika Njegova!“(Prijevod značenja El-Bekare, 278-279)

Jedenje kamate je veliki grijeh koji u osnovi treba izbjegavati.

Kamata ima više vrsta od kojih su: Riba nesieh i riba fadl:

Riba fadl je, naprimjer, prodaja jednog dirhema za dva, ili jedan sa’a (op. pre. zapreminska količina) pšenice za dva, ili dva sa’a riže za dva. Ovo je riba fadl, što znači prodaja nečega isti vrste za različitu količinu (op. pre. Od stvari u kojim se broji kamata). Ovo nije dozvoljeno.

Riba nesieh je, na primjer, prodaja jednog sa’a pšenice za dva sa’a ječma ali da se plati kasnije, nakon dan ili dva itd., ne uzima se isplata osim nakon mjesta da kojem je se dogovorila trgovina. Ovo je riba nesieh, primjer je i da se proda stotinu dolara za dvije stotine funti, ili za deset funti, ali da se plati nekad kasnije, a ne u toku tog sjedenja. Ovo se zove riba nesieh, i to je jedan od najtežih velikih grijeha.

5. Jedenje imetka siročeta (jetima)

Jetim je osoba čiji je otac umro kada je bio mali i još nije dostigao pubertet. Ono što se traži u slučaju jetima jeste da se prema njima lijepo ophodi, štiti njihov imetak, uvećavati ga i brinuti se o njemu kako dolikuje. Onaj ko upropasti imetak jetima i jede ga bespravno izložen je žestokom upozorenju, jer je jetim slab a onaj mu je učinio nepravdu i trošio njegov imetak. Izložen je žestokom upozorenju, ali nije nevjernik, sve dok to ne smatra dozvoljenim.

6. Bježanje sa bojnog polja

Kada se muslimani susretnu sa nevjernicima na bojnom polju, onaj ko pobjegne i napusti svoju braću na dan bitke, kada nevjernici napadaju muslimane ili kada muslimani napadaju nevjernike – onaj ko tada pobjegne i napusti svoju braću izložen je žestokom upozorenju:„…onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće Džehennem, a užasno je on boravište.“ (Prijevod značenja El-Enfāl, 16) Tj. osim ako se vraća da se pripremi, a uzme svoje oružje i da obuče oklop u pripremi za bitku, koje neće štetiti, ili se premješta iz jedne brigade u drugu, ili iz jednog položaja na drugi, ili iz jedne skupine u drugu, kao dio strategije protiv neprijatelja.

7. Potvora čedne, nevine vjernice

Onaj ko potvara čedne žene, što znači da ih optužuje za blud, ili da je ta i ta pozvala nekoga u blud, ali on laže – ovo je jedan od sedam grijeha koji vode svoga počinioca u Džehennem i za koji se kažnjava osamdeset udaraca bičem, kao što Uzvišeni Allah kaže:„One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udaraca biča izbičujte…“(Prijevod značenja En-Nūr, 4) Potvora čestitih žena je veliki grijeh, kao što je i potvora čestitih muškaraca, ali pošto su takve optužbe najčešće upućene ženama, u ajetu su spomenute žene. Isto tako, ako bi neko potvorio čedna muškarca, i kaže da je on počinio blud, mora dovesti četiri svjedoka ili biva kažnjen sa osamdeset udaraca bičem.

Ovo su sedam grijeha koji vode svoga počinioca u Džehennem, zbog njihovog velikog zla. Molimo Allaha da nas zaštiti.

Prilagođeno sa stranice šejha Ibn Baza:

A Allah najbolje zna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here