Podsjećivanje čovjeka na samrti da izgovori šehadet

“Men kane ahiru kelamihi, la ilahe ille-l-Lah-dehale-džennete”

“Onaj čije posljednje riječi budu: la ilahe ille-l-Lah, ući će u Džennet”

(Hadis bilježi Ebu Davud)

Dova nakon preseljenja na ahiret nekoga

“Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi radži’un. Allahume ‘džurni fi musibeti vahlufi li hajren minha” “Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vraćamo. Allahu, daruj mi u ovoj (nesreći), i nakon nje, podari mi veće dobro!”

(Hadis bilježi Muslim)

 

Dove pri sklapanju očiju umrlom

“Allahumma-gfir li fulan (bi-ismihi) ve-rfa’ deredžetehu fi-l-mehdijjine vahlufu fi ‘akibihi fi-l-gabrine va-gfir lena ve lehu, ja Rabbe-l-‘alemine, vefsih lehu fi kabrihi ve nevvevir lehu fihi”

“Allahu, oprosti – tome i tome (po imenu), uzdigni njegovo mjesto među onima koji su zaradili Tvoju uputu (Džennet) i odredi mu naslijednika među onima koji ostaju (na dunjaluku). Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Kabur mu učini širokim prostorom i udobnim i osvijetli mu ga”

(Hadis bilježi Muslim)

Dženazetske dove

“Allahumma-gfir lehu verhamhu ve ‘afihi va’fu ‘anhu, ve ekrim nuzulehu, ve vessi’ mudhalehu, vagsilhi bi-l-mai ve-s-seldži ve-l-beredi ve nekkihi mine-l-hataja keme nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mined-denesi ve ebdilihi daren hajren min darihi, ve ehlen hajren min ehlihi, ve zevdžen hajren min zevdžihi, ve edhilhu-l-džennete, ve e’izhu min ‘azabi-l-kabri ve azzabi-n-nari.”

“Allahu, oprosti mu i smiluj mu se, grijehe mu pobriši i sačuvaj ga, počasnim ga mjestom obdari i širokim učini ulazak u kabur, očisti ga vodom, snijegom i hladnim zrakom, očisti ga od grijeha kao što bijelu odjeću čistiš od prljavštine! Udijeli mu kuću (ahiretsku) bolju od njegove dunjalučke i drugu bolju od njegove dunjalučke! U Džennet ga uvedi i zaštiti ga kazne zagrobne (i od vatre Džehennemske)!”

(Hadis bilježi Muslim)

Dove pri spuštanju umrlog u kabur

“Bismi-l-Lahi ve’asa sunneti Resuli-l-Lahi” “S Allahovim imenom i po sunetu Allahova Poslanika (postupamo)”

(Hadis bilježe Ebu Davud i Ahmed)

Dova nakon zagrtanja kabura umrlog

Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, nakon što se zagrne kabur zemljom, stao bi iznad kabura i obratio se pristunim (klanjačima dženaze – namaza): “Zatražite oprosta za brata vašeg i zamolite mu prisebnost, jer sada ga meleci putaju!” (Hadis bilježe Ebu Davud i Hakim)

Dova pri posjeti mezaristanima

“E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-muminine ve-l-muslimine ve inna, in ša e-l-Lahu bikum lahikune. Nes elu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete”

“Mir s vama, stanovnici smrtničkih domova vjernika muslimana! Mi ćemo se, ako Allaha da, priključiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne!”

(Hadis bilježi Muslim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here